top of page

24 23 2022 21 20 19 18 17 16

 1>

14 CLUB CACTUS /  TOKYO  /  GOTOxOHTAKE

10 LOFT HEAVEN / TOKYO /  WADA AYAKA

28 FLOWERS LOFT /  TOKYO  /  GORICHAN

 2>

4 O NEST /  TOKYO  /  GORICHAN

 3>

11 CLUB CACTUS /  TOKYO  /  GOTOxOHTAKE

21 NEPO / TOKYO / LAGITAGIDA

 4>

10 RINEN /  TOKYO  /  GOTOxOHTAKE

16 EARTH DAY /  TOKYO  /  GORICHAN

29 7TH FLOOR / TOKYO  /  GORICHAN

 5> 

 6>

1 ERA / TOKYO  /  GOTOxOHTAKE
3 
FLOWERS LOFT /  TOKYO  /  GOTOxOHTAKE

5 9SPICE /  TOKYO / GOTOxOHTAKE

10 JAM / TOKYO / LAGITAGIDA

19 WARP / TOKYO / LAGITAGIDA
24 7TH FLOOR
/ TOKYO  /  GORICHAN
26 NEPO / TOKYO / LAGITAGIDA

27 LOFT / TOKYO / ARAKOI

 7>
1  NEPO  / TOKYO  /  GORICHAN
9  NEPO / TOKYO  /  GOTOxOHTAKE
13 
LIVEHAUS/  TOKYO  /  GOTOxOHTAKE

16 FEVER /  TOKYO  /  GORICHAN
22 
POWERS2 / KANAGAWA / LAGITAGIDA

 8>
3 LOFT   / TOKYO  /  GORICHAN (COV CANCEL)
5 CLUB CACTUS /  TOKYO  /  GOTOxOHTAKE(COV CANCEL)
12 O-NEST
/ TOKYO / LAGITAGIDA

27 MILKY WAY /  TOKYO  /  GORICHAN

 9>

3 HIKYOUSAI /  NAGANO /  ARAKOI

10 P&M&A /  TOKYO  /  ARAKOI
17 
SHIMA FES/  KAGAWA  /  GORICHAN
18 
INSPIRE /  TOKYO  /  GORICHAN

21 FEVER /  TOKYO  /  ARAKOI
23 
RINGO FES /  NAGANO  /  GORICHAN

24 SHELTER /  TOKYO  /  GOTOxOHTAKE

26 JAM / TOKYO / LAGITAGIDA

28 HEAVENS DOOR /  TOKYO  /  GOTOxOHTAKE

 

10>

7 GARRET /  TOKYO /  LAGITAGIDA

10 CLUB CACTUS /  TOKYO  /  ISHIGAMIxOHTAKE

16 WWW /  TOKYO  /  GORICHAN

21 FEVER /  TOKYO  /  GORICHAN

30 NEPO / TOKYO / LAGITAGIDA

11>

9 9SPICE /  TOKYO / GOTOxOHTAKE
13 QUPEOSAKA  /  GORICHAN

25 NEPO / TOKYO / LAGITAGIDA

 

12>

2 CLUB CACTUS /  TOKYO  /  ISHIGAMIxOHTAKE

9 POWERS2 / KANAGAWA / LAGITAGIDA

27 JAM / TOKYO / LAGITAGIDA

29 ERA / TOKYO  /  GOTOxOHTAKE

 

 

 

 

 

bottom of page